Sluníčka v sedle

Ve čtvrtek 24. září 2020 se uskutečnil projektový den "Sluníčka v sedle", a to  v prostorách jezdeckého klubu a jízdárny Olšiny v Karviné. Projektový den započal zodpovědný kvalifikovaný odborník úvodem do tématu, kdy děti seznámil s prostory jízdárny a s koňmi. První část probíhala ve stájích, kdy měly děti možnost vyzkoušet, jak o koně pečovat, jak utvořit podmínky pro chov koní a také měly možnost koně nakrmit senem a mrkví. Druhá část probíhala v jízdárně, kdy se děti učily základům jízdy na koni.

Návštěva jízdárny a jezdeckého klubu probíhala hravou a zábavnou formou a byla uzpůsobena pro děti s diagnózou PAS a s kombinovaným postižením.

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)