COVID-19

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V MŠ


!!! VSTUP DO BUDOVY POUZE S ROUŠKOU !!!

Před vstupem do šatny každý rodič použije dezinfekci, která je umístěna v šatně.
V prostorách šatny se rodič zdržuje po nezbytně nutnou dobu. 

Vstup do třídy je zakázán.
 
DO MATEŘSKÉ ŠKLY LZE PŘIVÁDĚT POUZE DĚTI, KTERÉ NEJEVÍ ZNÁMKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (KAŠEL, RÝMA, JINÉ ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE), V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE RODIČ KONTAKTOVÁN, ABY SI DÍTĚ VYZVEDL !!!


DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Vážení rodiče, bohužel může nastat doba, které jsme se obávali a doufali, že k ní již nedojde, a to uzavření mateřské školy. V případě, že bude mateřská škola uzavřena z důvodu rozhodnutí vládních orgánů, musí mateřská škola přejít na distanční výuku. Z toho důvodu Vám zasíláme bližší informace, které budou průběžně doplňovány a aktualizovány.


Základní body distančního vzdělávání:

  • Distanční vzdělávání je POVINNÉ pro všechny děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.
  • Na Vaše e-mailové adresy budou pravidelně zasílány náměty, úkoly a inspirace na "domácí vyučování".
  • Budou Vám k dispozici konzultační hodiny, kdy Vám budou naši pedagogové nápomocní (individuální konzultace).
  • Bude sestaven plán rozesílání nových úkolů (včetně pracovních listů) - online výuka.
  • V případě, že nemáte možnost si pracovní listy vytisknout, bude umožněn osobní odběr materiálů za dodržení hygienických opatření.
  • Budou dány podmínky odevzdávání vypracovaných úkolů.
  • Výuka bude individuálně přizpůsobena vašim dětem, budete mít možnost pracovat na zadaných úkolech v individuálním tempu.
  • Vždy budete mít k dispozici téma, na kterém bude celá třídy pracovat, záměr a cíle, ke kterým budeme společně směřovat.
  • Úkoly a náměty budou vycházet především z oblasti rozvoje poznání, procvičování gramofotoriky, pracovní a výtvarné činnosti, praktické nácviky a speciálně pedagogická činnost.
  • Stále věříme, že k distančnímu vzdělávání předškolních dětí nedojde, ale pokud se tak stane, musíme být připraveni. Budeme Vás průběžně informovat.

CHÁPEME, ŽE TATO DOBA NENÍ LEHKÁ ANI PRO JEDNOHO Z NÁS, PŘESTO VĚŘÍME, ŽE 
"MY TO SPOLU ZVLÁDNEME".Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 (PDF)

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)