Příprava a uzavírání smluvních vztahů

Zpracování podkladů za účelem uzavírání smluvních vztahů s různými dodavateli.

Role z hlediska zpracovatele
Škola je v tomto zpracování v pozici správce. V roli zpracovatele byly identifikovány externí subjekty - dodavatelů.

Účel zpracování
Příprava a uzavírání smluvních vztahů.

Kategorie subjektů údajů

  • klienti / zákazníci
  • ostatní: dodavatelé

Kategorie osobních údajů

  • jméno
  • příjmení
  • rodné číslo
  • podpis
  • bankovní číslo účtu
  • název firmy
  • telefonní číslo
  • e-mail

Právní základ
V tomto scénáři zpracování osobních údajů je právním základem udělený souhlas.

Doba zpracování

Doba zpracování trvá po dobu trvání smlouvy v souladu se Spisovým a skartačním řádem organizace.

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)