Muzikoterapie

Je působení hudby a/nebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie) na klienta, skupinu, a jejím účelem je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, sebevyjádření nebo učení. Cílem muzikoterapie je rozvíjet potenciál, dosáhnout lepší kvality života. V podstatě jde o jakékoliv funkční uplatnění hudby v zájmu lidského zdraví.

Jde o cílené využívání zvuků k terapeutickým účelům.

Hudba je určité spektrum vibrací a lidský organismus je složen z částí, které také svým způsobem vibrují (pohyb buněk, svalový tonus, atd.). Terapeutické působení hudby má základ v těchto rezonancích. Působí tedy na intenzivní kontakt se sebou samým i s okolím, porozumění a přijetí stavu, ve kterém se zrovna klient nachází, harmonizace energetického systému organismu, prožívání radosti.

Muzikoterapii lze rozdělit na relaxační muzikoterapii a aktivní muzikoterapii.

Muzikoterapie je primárně určená dětem s autismem, těžkým postižením, poruchami chování, silným nežádoucím chováním. Terapeutický program bude probíhat pod vedením muzikoterapeuta s dlouholetou zkušeností práce s děmi s těžkým postižením, a to v relaxační místnosti na třídě Koťata. Délka terapie bude vždy přizpůsobena jednotlivým dětem v rozsahu 20 – 30 minut.

Pro děti s těžkým postižením má muzikoterapie význam hned v několika podstatných oblastech:

  • může zlepšit sociální chování,
  • snížit úzkost,
  • zvýšit komunikační pokusy,
  • zlepšit povědomí a koordinaci těla
  • zvýšit soustředění a pozornost
  • minimalizuje, popř. odbourává negativistické chování dětí.

 

Fotogalerie

Fotečky budou průběžně doplňovány.

Individuální muzikoterapie

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)