Informace o projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná" (registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040) Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název prioritní osy: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Realizátor projektu: Statutární město Karviná. Realizováno v území ORP Karviná (tj. ve spolupráci s Dětmarovicemi, Stonavou a Petrovicemi u Karviné). Délka trvání projektu: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017 Předpokládané náklady projektu: 5.156.569,- Kč Financování Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu ČR. Místní akční plán (MAP) MAP = strategie vzdělávání v území se zaměřením na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let (tj. MŠ a ZŠ). Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílové skupiny Cílovými skupinami projektu jsou: děti a žáci, pedagogičtí pracovníci, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu, rodiče dětí a žáků, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, veřejnost, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice. Cíle projektu Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Karviná, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství se bude společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP+, který bude navazovat mimo jiné i na Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání v území zpracovanou v rámci výzvy č. 46 OP VK projektu Společná řešení pro lepší učení. Dílčí cíle projektu: Systémově zlepšit řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Budování kapacit na úrovni zřizovatelů v území. Orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání. Podpora škol se slabšími výsledky a rozvíjení potenciálu každého žáka. Zlepšování výsledků dětí a žáků a zároveň snížení nerovnosti mezi nimi. Zlepšování využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, zlepšení spolupráce s rodiči. Vyhledávat a podporovat talent dětí, zvýšit jejich talent na trhu práce. Klíčové aktivity projektu Podstatou aktivit v projektu je podpora přípravy, realizace a vyhodnocování místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření OP VVV prioritně pro oblast předškolního a základního vzdělávání ve stanovených prioritních a volitelných opatřeních. · Akční plánování rozvoj a rozšíření stávajícího partnerství, vznik řídícího výboru dohoda o prioritách (vytvoření Strategického rámce MAP do roku 2023) akční plánování budování znalostních kapacit + spolupráce s Individuálním projektem systémovým se zaměřením na oblast Podpory budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území · Realizace realizace opatření na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem zakotvených v Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání v území, což je výstup projektu z výzvy č. 46 OP VK Společná řešení pro lepší učení, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0006 služby školního psychologa na MŠ a ZŠ · Evaluace vnitřní a vnější evaluační aktivity vyhodnocení úspěšnosti, účinnosti a dopadů realizovaných aktivit doporučení a úpravy procesů MAP a MAP samotného · Řízení MAP vytvoření nezbytné odpovídající organizační struktury nastavení a popis komunikačních mechanismů uvnitř MAP a základních procesů fungování MAP účast a spolupráce na odborných panelech organizovaných v rámci jiných projektů systémových nebo ostatních se zaměřením na proces tvorby akčních plánů rozvoje vzdělávání, komplexního systému hodnocení, budování kapacit pro inkluzivní vzdělávání, zavedení kariérního systému učitele do praxe a inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami · Řízení projektu stanovení realizačního týmu a způsobu řízení projektu vytvoření funkčního aparátu k naplňování a řízení MAP, tj. vhodná a odpovídající organizační struktura tvořena systémem pracovních skupin a poradních orgánů identifikace dotčené veřejnosti základní struktura partnerství
MAP Karviná


Pro přečtení jen některé pasáže ji stačí označit kurzorem ;-)


Informace o projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná"
(registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040)

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název prioritní osy: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Realizátor projektu: Statutární město Karviná. Realizováno v území ORP Karviná (tj. ve spolupráci s Dětmarovicemi, Stonavou a Petrovicemi u Karviné).
Délka trvání projektu: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017
Předpokládané náklady projektu: 5.156.569,- Kč

Financování
Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu ČR.

Místní akční plán (MAP)
MAP = strategie vzdělávání v území se zaměřením na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let (tj. MŠ a ZŠ). Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílové skupiny
Cílovými skupinami projektu jsou:

 • děti a žáci,
 • pedagogičtí pracovníci,
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a
 • zájmového vzdělávání dětí a mládeže,
 • pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství,
 • pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu,
 • rodiče dětí a žáků,
 • vedoucí pracovníci škol a školských zařízení,
 • veřejnost,
 • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

Cíle projektu
Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Karviná, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství se bude společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP+, který bude navazovat mimo jiné i na Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání v území zpracovanou v rámci výzvy č. 46 OP VK projektu Společná řešení pro lepší učení.

Dílčí cíle projektu:

 • Systémově zlepšit řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Budování
 • kapacit na úrovni zřizovatelů v území.
 • Orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
 • Podpora škol se slabšími výsledky a rozvíjení potenciálu každého žáka.
 • Zlepšování výsledků dětí a žáků a zároveň snížení nerovnosti mezi nimi.
 • Zlepšování využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků, zlepšení spolupráce s rodiči.
 • Vyhledávat a podporovat talent dětí, zvýšit jejich talent na trhu práce.

Klíčové aktivity projektu
Podstatou aktivit v projektu je podpora přípravy, realizace a vyhodnocování místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření OP VVV prioritně pro oblast předškolního a základního vzdělávání ve stanovených prioritních a volitelných opatřeních.

· Akční plánování

 • rozvoj a rozšíření stávajícího partnerství, vznik řídícího výboru
 • dohoda o prioritách (vytvoření Strategického rámce MAP do roku 2023)
 • akční plánování
 • budování znalostních kapacit + spolupráce s Individuálním projektem systémovým se zaměřením na oblast Podpory budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území


· Realizace

 • realizace opatření na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem zakotvených v Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání v území, což je výstup projektu z výzvy č. 46 OP VK Společná řešení pro lepší učení, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0006
 • služby školního psychologa na MŠ a ZŠ

· Evaluace

 • vnitřní a vnější evaluační aktivity
 • vyhodnocení úspěšnosti, účinnosti a dopadů realizovaných aktivit
 • doporučení a úpravy procesů MAP a MAP samotného

· Řízení MAP

 • vytvoření nezbytné odpovídající organizační struktury
 • nastavení a popis komunikačních mechanismů uvnitř MAP a základních procesů fungování MAP
 • účast a spolupráce na odborných panelech organizovaných v rámci jiných projektů systémových nebo ostatních se zaměřením na proces tvorby akčních plánů rozvoje vzdělávání, komplexního systému hodnocení, budování kapacit pro inkluzivní vzdělávání, zavedení kariérního systému učitele do praxe a inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami

· Řízení projektu

 • stanovení realizačního týmu a způsobu řízení projektu
 • vytvoření funkčního aparátu k naplňování a řízení MAP, tj. vhodná a odpovídající organizační struktura tvořena systémem pracovních skupin a poradních orgánů
 • identifikace dotčené veřejnosti
 • základní struktura partnerství
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)