Informace o projektu " Předškolák na jedničku ", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012379 Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Realizátor projektu: Centrum pro rozvoj a podporu regionů o.p.s.
Délka trvání projektu: 1. 1. 2020 - 30. 6. 2022 Předpokládané náklady projektu: 9.888.492,- Kč Financování: Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů Anotace projektu: Záměrem je vytvořit ucelený soubor interaktivních digitálních cvičení, úkolů a aktivit ve formě DVZ včetně verze pro děti se SVP, podporujících v maximání možné míře celkový rozvoj dítěte předškolního věku, směřující k dosažení školní připravenosti a tím k následnému usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Součástí DVZ bude systém (mechanismus) zpětnovazební kontroly úspěšnosti, resp. neúspěšnosti dětí, a to jak v úrovni výstupu pro dítě samotné, tak také pro předškolního pedagoga - pedagogická diagnostika.Cíle projektu Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání a podpoře inovace výuky na MŠ, prostřednictvím vzniku nově vytvořeného inovativního digitálního vzdělávacího zdroje (DVZ) pro rozvoj digitálního vzdělávání a digitální gramotnosti dětí, a to do poloviny roku 2022, což povede k dosažení lepší školní připravenosti a tím k následnému usnadnění přechodu dětí na ZŠ.Přínosy projektu: Rozvoj profesních kompetencí učitelů v oblasti implementace polytechnické výchovy do vzdělávání v MŠ, posílení rovného přístupu dětí k získání znalostí a dovedností v oblasti polytechnické výchovy v rámci jednotlivých regionů ČR a zlepšení úrovně jejich znalostně-dovednostního potenciálu pro přechod na základní školu. Zvyšování kompetencí dětí v oblasti IT gramotností, poskytování zpětné vazby o úspěšnosti, či neúspěšnosti, každého jedince, využití hodnoticího mechanismu pro předškolního pedagoga – pedagogická diagnostika. V případě poskytnuté zpětné vazby by tak učitelé měli k dispozici protokol, který by přehledně ilustrovat úroveň každého jedince a také by byl využitelný při konzultacích s rodiči.Cílová skupina: Problematika zjišťování a hodnocení úrovně znalostí, dovedností, postojů a návyků dětí předškolního věku v období před vstupem do základní školy je v současné výchově a vzdělávání jedním zklíčových témat, kterými se musí zabývat jak předškolní pedagog (ve smyslu školního hodnocení), tak také dítě samotné (vnitřní motivace, zpětná vazba o sobě samém). V současné době je na pedagogickou diagnostiku kladen velký důraz také s ohledem na stále poměrně vysoký počet udělených odkladů školní docházky. K těmto dochází zejména v důsledku nedostatečně rozvinutých dílčích funkcí dětského organismu, které jsou však v mateřské škole mnohdy obtížně identifikovatelné. Z tohoto důvodu proto projekt přichází se záměrem vytvořit ucelený soubor interaktivních digitálních materiálů, jenž by poskytoval okamžitou zpětnou vazbu jak dítěti, tak také učiteli. Z těchto důvodů proto byly pro projekt vytyčeny dvě cílové skupiny: 1. primární cílová skupina děti předškolního věku 2. sekundární cílová skupina předškolní pedagogové.Klíčové aktivity projektu: KA1 - Řízení projektu - 1.1.2020 – 30.6.2022 KA2.1. - Příprava na tvorbu DVZ pro MŠ - 1.1.2020 - 31.3.2020 KA2.2. - Tvorba DVZ pro MŠ - 1.4.2020 - 31.8.2020 KA2.3. - Průběžné ověřování DVZ pro MŠ v praxi - 1.9.2020 31.12.2021 KA2.4. - Vznik finální verze DVZ pro MŠ a její ověření - 1.1.2022 - 30.6.2022

Klíček naše školka má, dveře dětem otvírá

Předškolák na jedničku


Pro přečtení jen některé pasáže ji stačí označit kurzorem ;-)


Informace o projektu " Předškolák na jedničku ", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012379

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Realizátor projektu: Centrum pro rozvoj a podporu regionů o.p.s.
Délka trvání projektu: 1. 1. 2020 - 30. 6. 2022
Předpokládané náklady projektu: 9.888.492,- Kč
Financování: Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů

Anotace projektu:
Záměrem je vytvořit ucelený soubor interaktivních digitálních cvičení, úkolů a aktivit ve formě DVZ včetně verze pro děti se SVP, podporujících v max. možné míře celkový rozvoj dítěte předškolního věku, směřující k dosažení školní připravenosti a tím k následnému usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Součástí DVZ bude systém (mechanismus) zpětnovazební kontroly úspěšnosti, resp. neúspěšnosti dětí, a to jak v úrovni výstupu pro dítě samotné, tak také pro předškolního pedagoga - pedagogická diagnostika.

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání a podpoře inovace výuky na MŠ, prostřednictvím vzniku nově vytvořeného inovativního digitálního vzdělávacího zdroje (DVZ) pro rozvoj digitálního vzdělávání a digitální gramotnosti dětí, a to do poloviny roku 2022, což povede k dosažení lepší školní připravenosti a tím k následnému usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Přínosy projektu:
Rozvoj profesních kompetencí učitelů v oblasti implementace polytechnické výchovy do vzdělávání v MŠ, posílení rovného přístupu dětí k získání znalostí a dovedností v oblasti polytechnické výchovy v rámci jednotlivých regionů ČR a zlepšení úrovně jejich znalostně-dovednostního potenciálu pro přechod na základní školu. Zvyšování kompetencí dětí v oblasti IT gramotností, poskytování zpětné vazby o úspěšnosti, či neúspěšnosti, každého jedince, využití hodnoticího mechanismu pro předškolního pedagoga – pedagogická diagnostika. V případě poskytnuté zpětné vazby by tak učitelé měli k dispozici protokol, který by přehledně ilustrovat úroveň každého jedince a také by byl využitelný při konzultacích s rodiči.

Cílová skupina:
Problematika zjišťování a hodnocení úrovně znalostí, dovedností, postojů a návyků dětí předškolního věku v období před vstupem do základní školy je v současné výchově a vzdělávání jedním zklíčových témat, kterými se musí zabývat jak předškolní pedagog (ve smyslu školního hodnocení), tak také dítě samotné (vnitřní motivace, zpětná vazba o sobě samém). V současné době je na pedagogickou diagnostiku kladen velký důraz také s ohledem na stále poměrně vysoký počet udělených odkladů školní docházky. K těmto dochází zejména v důsledku nedostatečně rozvinutých dílčích funkcí dětského organismu, které jsou však v mateřské škole mnohdy obtížně identifikovatelné. Z tohoto důvodu proto projekt přichází se záměrem vytvořit ucelený soubor interaktivních digitálních materiálů, jenž by poskytoval okamžitou zpětnou vazbu jak dítěti, tak také učiteli. Z těchto důvodů proto byly pro projekt vytyčeny dvě cílové skupiny:
1. primární cílová skupina děti předškolního věku
2. sekundární cílová skupina předškolní pedagogové.

Klíčové aktivity projektu:

KA1 - Řízení projektu - 1.1.2020 – 30.6.2022
KA2.1. - Příprava na tvorbu DVZ pro MŠ - 1.1.2020 - 31.3.2020
KA2.2. - Tvorba DVZ pro MŠ - 1.4.2020 - 31.8.2020
KA2.3. - Průběžné ověřování DVZ pro MŠ v praxi - 1.9.2020 31.12.2021
KA2.4. - Vznik finální verze DVZ pro MŠ a její ověření - 1.1.2022 - 30.6.2022

Povinná publicita (formát PDF)
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)