Projektová činnost

Řízení a realizace projektů, příprava žádosti, podkladů k uzavření smluv, komunikace s partnery, s poskytovatelem, pořizování podkladů pro vyúčtování a udržitelnost projektů, podklady pro materiály pro orgány kraje.

Role z hlediska zpracování
Škola je v tomto zpracování v pozici správce.

Účel zpracování
Evidence a zpracování údajů o projektech v oblasti školních činností.

Kategorie subjektů údajů

 • zaměstnanci
 • děti
 • jiné osoby: dodavatelé, smluvní partneři, rodinní příslušníci, žadatelé, stěžovatelé

Kategorie osobních údajů

 • titul
 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • email
 • adresa
 • číslo OP / CP
 • věk
 • podpis
 • číslo bankovního spojení

Právní základ
V tomto scénáři zpracování osobních údajů je právním základem plnění právní povinnosti.

Doba zpracování
Doba zpracování je stanovena po dobu délky trvání projektu, jeho udržitelnosti, podle požadavku poskytovatele dotace v souladu se Spisovým a skartačním řádem.

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)