NETRADIČNÍ TERAPEUTICKÉ TECHNIKY


Netradiční terapeutické techniky (zooterapie, jízda na koni, míčkování, saunování) tvoří součást našeho školního vzdělávacího programu.
Tyto netradiční terapie jsou založeny na dobrovolném souhlasu zákonného zástupce, který má právo se rozhodnout, zda jeho dítě bude danou terapii navštěvovat. 
V případě, že se dítě terapií zúčastňovat nebude, je pro děti zajištěn adekvátní náhradní program.Jelikož netradiční terapeutické techniky zajišťují externí organizace, jsou tyto terapie zpoplatněny dle cenové nabídky organizacím. Tyto aktivity probíhají po dohodě s rodiči a ve vzájemné spolupráci.

Bližší popis jednotlivých terapeutických technik najdete v našem Školním vzdělávacím programu (příloha č. 1).

Zooterapie

Zooterapie je druhem léčebného působení, které využívá zvířat. Terapie se zvířaty využívá pozitivního působení a léčebného kontaktu zvířete a člověka.

Zobrazit více ...

Jízda na koni

Jízda na koni je speciální rehabilitační metoda, která působí na dítě prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi.

Zobrazit více ...

Míčkování

Hlazením měkkým molitanovým míčkem dochází ke snížení napětí mezižeberních svalů, svalů kolem průdušnic, svalů kolem dýchacích cest. Pomáhá k uvolnění nahromadění hlenu, snadnému odkašlávání.

Zobrazit více ...

Saunování

Saunování je nejlepší formou zvyšování dětské imunity. Děti, které se pravidelně saunují, jsou méně často postiženy infekcemi horních cest dýchacích, a pokud už onemocní, průběh nemoci je lehčí a nevznikají další komplikace.

Zobrazit více ...

Muzikoterapie

Je působení hudby a/nebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie) na klienta, skupinu, a jejím účelem je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, sebevyjádření nebo učení. Cílem muzikoterapie je rozvíjet potenciál, dosáhnout lepší kvality života. V podstatě jde o jakékoliv funkční uplatnění hudby v zájmu lidského zdraví.

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)