Školní matrika a vzdělávání

Školní matrika, evidence údajů o dětech, zpracování spisů dětí, sestavování a práce s individuálními vzdělávacími plány, vedení třídních knih.
V rámci této agendy jsou osobní údaje subjektů předávány zpracovatelům (pedagogové, asistenti pedagoga).

Role z hlediska zpracování
Škola je v tomto zpracování v pozici správce. V roli zpracovatele byly identifikováni zaměstnanci MŠ:

 • pedagogové
 • asistenti pedagoga

Účel zpracování
Evidence a administrativa údajů o vzdělávání.

Kategorie subjektů údajů

 • zaměstnanci
 • děti
 • jiné osoby: zákonní zástupci, zmocněnci, pěstouni, opatrovníci, žadatelé / stěžovatelé

Kategorie osobních údajů

 • titul
 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • místo narození
 • rodné číslo
 • vzdělání
 • email
 • telefon
 • adresa
 • podpis

Právní základ
V tomto scénáři zpracování osobních údajů je právním základem plnění právní povinnosti (zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon, v aktuálním znění).

Doba zpracování
Doba zpracování je stanovena na 5 - 40 let podle typu agendy v souladu se Spisovým a skartačním řádem.

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)