Kouzelný svět pohádek

 V úterý 29. září 2020 se naše Koťata a Motýlci vydaly do Regionální knihovny v Karviné. V průběhu projektového dne se děti seznámily s prostory knihovny. Dozvěděly se, jak se mají při návštěvě knihovny chovat a jak se s knihami zachází. V dětském oddělení "Dětský ráj" měly děti k dispozici různé obrázkové knížky, které byly vybrány tak, aby děti zaujaly a mohly v nich děti listovat.

Celá beseda probíhala zábavnou formou a využilo se při ní prožitkové učení, kdy měly děti možnost pozorovat dění kolem sebe, naslouchat vyprávění paní knihovnice a během celého času stráveného v knihovně si mohly všechny knihy prohlížet a osahat. Na závěr besedy dětem paní knihovnice pustila pohádku k poslechu, během které mohly příjemně relaxovat a pokračovat v prohlížení knížek dle vlastního výběru.

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)