Náměty na distanční vzdělávání

Přišla zima celá bílá, komu by se nelíbila (18. 1. 2021 - 29. 1. 2021)

Když jsme zdraví, vše nás baví (1. 2. 2021 - 5. 2. 2021)

Když jsme zdraví, vše nás baví (1. 3. 2021 - 5. 3. 2021)

Kouzelnými vrátky vstupme do pohádky (8. 3. 2021 - 12. 3. 2021)

Dnes je velký bál, máme karneval (15. 3. 2021 - 19. 3. 2021)

Hody hody doprovody, dejte vejce malovaný (22. 3. 2021 - 31. 3. 2021)

Přišlo jaro mezi nás, přineslo nám mnoho krás (6. 4. 2021 - 9. 4. 2021)

Záměr:

  1. Vytvořit si představu o zimní přírodě, rozvíjet pohybové schopnosti dětí při pobytu venku (18. 1. 2021 - 29. 1. 2021)
  2. Prohlubovat dosavadní znalosti o zimě a vzbuzovat u dětí zájem o zimní přírodu (25. 1. 2021 -  29. 1. 2021)
  3. Rozvíjet užívání všech smyslů (1. 2. 2021 - 5. 2. 2021)
  4. Osvojování si poznatků a dovedností k podpoře zdraví (1. 3. 2021 - 5. 3. 2021)
  5. Podněcovat dětskou fantazii a všestranný rozvoj prostřednictvím pohádky (8. 3. 2021 - 12. 3. 2021)
  6. Rozvíjet základní kulturně - společenské postoje, podporovat chápání a dodržování pravidel (15. 3. 2021 - 19. 3. 2021)

  7. Osvojit si lidové zvyky, prožívat tradice Velikonoc. Rozvíjet zručnost a tvořivost při výrobě velikonoční výzdoby (22. 3. 2021 - 31. 3. 2021)
  8. Pozorovat probouzející se přírodu, vnímat její krásu, změny spojené s jarem (6. 4. 2021 - 9. 4. 2021)

 

Jednotlivé úkoly přizpůsobte individuálním možnostem vašeho dítěte, snažte se o co největší samostatnost, pokud se nebude něco dařit - NEVADÍ - trénujte a pilujte. Úkoly můžete posílat průběžně, nebo je po skončení karantény donést do školky.

Zaslaný materiál berte jako inspiraci.

Bližší informace týkající distančního vzdělávání budou průběžně zasílány na e-mailové adresy rodičů.

 

Pracovní listy (6. 4. 2021 - 9. 4. 2021)

Dokresli sluníčko

Jarní hledací hra

Jarní procházka

Jiná hláska

Najdi 10 rozdílů

Popis obrázku

Sluníčko - šablony

Tulipán - grafo

Tulipán - "T"

 

Výuková videa (6. 4. 2021 - 9. 4. 2021)

Máme tady apríl a novou písničku

Sluníčko

_______________________________________________________________________________________

Pracovní listy (22. 3. 2021 - 31. 3. 2021)

Barevné vajíčko

Najdi stejné

Najdi zvířátko

Rytmizace

Slepička a vajíčko

Slepička - obloučky

Vajíčko - grafo

Zajíček - grafo

Zrakové vnímání - "O"

 

Výuková videa (22. 3. 2021 - 31. 3. 2021)

Velikonoční povídání

Pečeme z Vizovického těsta

Velikonoční cvičení

____________________________________________________________________________________

Pracovní listy (15. 3. 2021 - 19. 3. 2021)

Barevné balónky

Dokresli klauna

Grafomotorika

Karneval - děti

Písmeno "K"

Stejné čepice

 

Výuková videa (15. 3. 2021 - 19. 3. 2021)

Karnevalové dovádění - 1. část

Karnevalové dovádění - 2. část

_________________________________________________________________________________

 

Pracovní listy (8. 3. 2021 - 12. 3. 2021)

Doplňování řady

Labyrint

Strom - šikmé čáry

Sudoku

Vlk

 

Výuková videa (8. 3. 2021 - 12. 3. 2021)

Pohádka O červené Karkulce

Paměťové hrátky, les

_____________________________________________________________________________________________

Pracovní listy (1. 3. 2021 - 5. 3. 2021)

Naše prsty

Bacily - grafo

Barevná mozaika

Barevná posloupnost

Oko

Počty

Stíny

 

Výuková videa (1. 3. 2021 - 5. 3. 2021)

Bacil

Naše tělo

____________________________________________________________________________

Pracovní listy (1. 2. 2021 - 5. 2. 2021)

Co si v zimě oblékáme

Maminka plete

Pexeso - 1. část

Pexeso - 2. část

Rukavička

Stejný počet - zakroužkuj

Logo 1 - pracovní list

Logo 2 - pracovní list

 

Výuková videa (1. 2. 2021 - 5. 2. 2021)

Rukavičková pohádka

Šála - dekorativní zdobení a nácvik zavazování

Hýbánky - jógové cviky a masáž

Logopedie + počítání

Písnička o zimním oblečení a sluchová hra

__________________________________________________________________________

Pracovní listy (25. 1. 2021 - 29. 1. 2021)

Sněhulák - dějová posloupnost

Předložky - nad, pod, vedle ...

Rytmizace

Najdi 10 rozdilů

 

Výuková videa (25. 1. 2021 - 29. 1. 2021)

Dechová cvičení s Peťkou

Paměťové a písmenkové hrátky s Mončou

Sněhulák - pohádka a grafomotorická chvilka s Peťkou

Lyže - malba barvou

Hýbánky - cvičení s papírovou koulí

_______________________________________________________________________________

Pracovní listy (téma Zima - 18. 1. 2021 - 29. 1. 2021)

Sněhulák - nácvik "Z"

Sněhulák - geometrické tvary

Malované čtení

Ledový zámek

Tři kamarádi

Zima

Zimní říkanky

Sněhuláček panáček

 

Výuková videa (téma Zima - 18. 1. 2021 - 29. 1. 2021)

Sněhulák - výtvarná a pracovní činnost - pondělí

Povídání o zimě a seznámení s novou písničkou - úterý

Prstová cvičení - středa

Zimní říkanky - čtvrtek

Hýbánky - pátek

 

 

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)