Padá sníh, padá sníh - akce v lednu
Vítáme vás v roce 2023 a přejeme vám hlavně zdraví, štěstí a spokojenost.
 
 
A tady je plán akcí, jelikož ani v lednu se v Klíčku nudit nebudeme.
 
Již tradičně se děti mohou těšit na návštěvu zvířátek a také nás konečně navštíví koníčci.
 
Čeká nás každoroční pyžamový den, kdy opět strávíme den ve školičce v pyžamu a odměnou nám bude relaxační muzikoterapie.
 
Své zdraví budeme i v lednu otužovat návštěvami sauny a tělocvičny.
 
 
Těšíme se, co vše nové a krásné nás společně v tom novém roce čeká.
 
 
 
 
(projektový den tř. Sluníčka)

 

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)