Plán akcí na měsíc květen

Měsíc květen zahájíme zápisem do naší mateřské školy a také focením na společné tablo tříd a tablo budoucích školáků.

Těšit se můžeme na společné akce s rodiči, kdy každá třída "po své vlastní ose" oslaví Den maminek a Den rodiny.

Pro děti jsou připraveny dopolední akce na rozvoj pohybových dovedností (Skákací hrad), kreativity (Hrajeme si na malíře), nebude chybět zooterapie, muzikoterapie, návštěva tělocvičny nebo jízda na koníkovi.

Čeká nás třídenní projekt "Cesta do pravěku", který si na pro nás připravila třída Pastelky. Součástí tohoto projektu je také polodenní výlet do Dinoparku.

Pro rodiče se bude konat přednáška "Cesta jednoho zázraku", která proběhne v odpoledních hodinách a je určena především pro rodiče dětí s autismem.

A samozřejmě nebudou chybět tradiční Jarní radovánky s pasováním školáků.

 

Plán akcí

Plán akcí může být průběžně aktualizován

Piknik s rodiči - Motýlci

Výlet s rodiči - Sluníčka

Cesta do pravěku - polodenní výlet

Cesta jednoho zázraku - přednáška

Jarní radovánky - akce s rodiči

 

Bližší informace k třídním akcím s rodiči budou poskytnuty na jednotlivých třídách.

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)