Seznam přijatých dětí

Oznámení rozhodnutí o PŘIJETÍ dítěte k předškolnímu vzdělávání

podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění.

 

Ředitelka Mateřské školy Klíček, Karviná – Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace, podle § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění, rozhodla v řízení o žádosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, o přijetí těchto uchazečů k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2024:

 

Seznam přijatých dětí podle registračních čísel:

 

                                    1/2024                                                            13/2024

                                    3/2024                                                            14/2024

                                    4/2024                                                            15/2024

                                    5/2024                                                            17/2024

                                    6/2024                                                            18/2024

                                    7/2024                                                            19/2024

                                    8/2024                                                            20/2024

                                    10/2024                                                          21/2024

                                    11/2024                                                          22/2024

                                    12/2024

 

Nově přijaté k datu 3. 6. 2024                     

                                     9/2024                                                           16/2024

                       

Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

 

Aktualizováno: 3. 6. 2024

                                                          

                                                                                                                                                                        Mgr. Eva Janáková

                                                                                                                                                                            ředitelka školy

 

                                                      

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)