Zahájení stavebních prací
!!! ZÁKAZ VJEZDU DO AREÁLU MŠ Z DŮVODU ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ !!!
 
Od 1. září 2022 začne v areálu školy probíhat rozsáhlá rekonstrukce zpevněných ploch, z toho důvodu bude ZÁKAZ VJEZDU do areálu školy až do ukončení stavebních prací.
 
Po dobu stavebních prací nebudou vydávány povolenky vjezdu do areálu MŠ.
 
Zároveň bude v celém areálu školy platit zvýšená bezpečnost pohybu a pohyb bude možný pouze po vyznačených trasách.
 
Prosíme o zvýšení dohledu nad vašimi dětmi, aby nedošlo k případným úrazům a nedorozuměním.
 
 
PROSÍME O RESPEKTOVÁNÍ NASTAVENÉHO ZÁKAZU VJEZDU A BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ!!!
 
OMLOUVÁME SE TÍMTO ZA ZPŮSOBENÉ KOMPLIKACE A DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)