Jedná se o vedení personální a mzdové agendy u zaměstnanců pracujících na HPP a DPČ. Zpracování reflektuje povinnosti vyplývající ze zákoníku práce. Jsou vedeny údaje o platovém zařazení, platových výměrech, odměňování, mzdách, kvalifikace a jejím prohlubování a zvyšování. Jsou vedeny osobní spisy zaměstnanců a zpracovávány podklady pro materiály pro Radu kraje. Role z hlediska zpracování Škola je v tomto zpracování v pozici správce. V roli zpracovatele je mzdová účetní Věra Kovalová. Se zpracovatelem je uzavřena smlouva. Tato smlouva je doplněna o ustanovení obsahující ustanovení o ochraně osobních údajů. Účel zpracování Personální a mzdová agenda. Kategorie subjektů údajů zaměstnanci rodinný příslušník (mj. osoby do 13 let - údaje nutné pro plnění zákonných povinností v rámci mzdové agendy), uchazeč o zaměstnání Kategorie osobních údajů titul jméno příjmení datum narození rodné číslo vzdělání email telefon adresa bankovní spojení podpis bezúhonnost mzdové údaje zdravotní stav zdravotní pojišťovna zápočet odborné praxe Právní základ V tomto scénáři zpracování osobních údajů je právním základem jednak plnění pracovní smlouvy a zejména plnění právní povinnosti dle zákona č. 262/2006 - zákoník práce, zákona č. 586/1992 o daních z příjmů, zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, zákona č. 589/1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a dalších závazných norem. Doba zpracování Doba zpracování trvá po dobu trvání zaměstnaneckého poměru a následně 30 let po jeho ukončení v souladu vnitřním předpisem - spisový a skartační řád.
Personální a platová agenda


Pro přečtení jen některé pasáže ji stačí označit kurzorem ;-)

Jedná se o vedení personální a mzdové agendy u zaměstnanců pracujících na HPP a DPČ. Zpracování reflektuje povinnosti vyplývající ze zákoníku práce. Jsou vedeny údaje o platovém zařazení, platových výměrech, odměňování, mzdách, kvalifikace a jejím prohlubování a zvyšování. Jsou vedeny osobní spisy zaměstnanců a zpracovávány podklady pro materiály pro Radu kraje.

Role z hlediska zpracování
Škola je v tomto zpracování v pozici správce. V roli zpracovatele je mzdová účetní Věra Kovalová.
Se zpracovatelem je uzavřena smlouva. Tato smlouva je doplněna o ustanovení obsahující ustanovení o ochraně osobních údajů.

Účel zpracování
Personální a mzdová agenda.

Kategorie subjektů údajů

 • zaměstnanci
 • rodinný příslušník (mj. osoby do 13 let - údaje nutné pro plnění zákonných povinností v rámci mzdové agendy), uchazeč o zaměstnání

Kategorie osobních údajů

 • titul
 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • rodné číslo
 • vzdělání
 • email
 • telefon
 • adresa
 • bankovní spojení
 • podpis
 • bezúhonnost
 • mzdové údaje
 • zdravotní stav
 • zdravotní pojišťovna
 • zápočet odborné praxe

Právní základ
V tomto scénáři zpracování osobních údajů je právním základem jednak plnění pracovní smlouvy a zejména plnění právní povinnosti dle zákona č. 262/2006 - zákoník práce, zákona č. 586/1992 o daních z příjmů, zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, zákona č. 589/1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a dalších závazných norem.

Doba zpracování
Doba zpracování trvá po dobu trvání zaměstnaneckého poměru a následně 30 let po jeho ukončení v souladu vnitřním předpisem - spisový a skartační řád.

NAŠE TŘÍDY
NAŠE TŘÍDY
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)