Jedná se o evidenci úrazů dětí i zaměstnanců, řešení pojistných událostí, škod na majetku a zdraví, komunikaci s poškozenými a pojišťovnami, doručování dokumentů. Role z hlediska zpracování Škola je v tomto zpracování v pozici správce. V roli zpracovatele byly identifikovány subjekty: pojišťovny, SATUM Czech - na základě rámcové smlouvy s MSK Účel zpracování Správní řízení spojená s předmětem činnosti organizace. Kategorie subjektů údajů zaměstnanci děti jiné osoby: zákonní zástupci, opatrovníci, pěstouni, zmocněnci, smluvní partneři, žadatelé / stěžovatelé Kategorie osobních údajů titul jméno příjmení rodné číslo datum narození adresa email telefon podpis Právní základ V tomto scénáři zpracování osobních údajů je právním základem plnění právní povinnosti spojené s činností zařízení. Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva Unie nebo členského státu. Doba zpracování Doba zpracování trvá po dobu 10 let v souladu se spisovým a skartačním řádem.
Pojistné události a úrazy


Pro přečtení jen některé pasáže ji stačí označit kurzorem ;-)

Jedná se o evidenci úrazů dětí i zaměstnanců, řešení pojistných událostí, škod na majetku a zdraví, komunikaci s poškozenými a pojišťovnami, doručování dokumentů.

Role z hlediska zpracování

Škola je v tomto zpracování v pozici správce. V roli zpracovatele byly identifikovány subjekty:

 • pojišťovny,
 • SATUM Czech - na základě rámcové smlouvy s MSK

Účel zpracování
Správní řízení spojená s předmětem činnosti organizace.

Kategorie subjektů údajů

 • zaměstnanci
 • děti
 • jiné osoby: zákonní zástupci, opatrovníci, pěstouni, zmocněnci, smluvní partneři, žadatelé / stěžovatelé
 • Kategorie osobních údajů
 • titul
 • jméno
 • příjmení
 • rodné číslo
 • datum narození
 • adresa
 • email
 • telefon
 • podpis

Právní základ
V tomto scénáři zpracování osobních údajů je právním základem plnění právní povinnosti spojené s činností zařízení. Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva Unie nebo členského státu.

Doba zpracování
Doba zpracování trvá po dobu 10 let v souladu se spisovým a skartačním řádem.

NAŠE TŘÍDY
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)