Distanční vzdělávání - leden, únor
Naši milí Klíčci, bohužel se v současné době nemůžeme potkat v našem Klíčku, ale věříme, že se celá situace stabilizuje co nejdříve a my se opět uvidíme.
 
Během tohoto týdne očekávejte ve svým mailech podklady pro distanční vzdělávání Vašich dětí, které budou chodit pravidelně. Stejně tak jako výuková videa pro Vaše děti. Vše bude zveřejňováno taktéž na webových stránkách.
 
Samozřejmě, že úkoly mohou plnit všechny dětičky bez ohledu na to, zda jsou povinné předškolním vzděláváním či nikoliv.

Na níže uvedených odkazech naleznete podklady pro distanční vzdělávání a výuková videa.

Jednotlivé úkoly přizpůsobte možnostem a dovednostem Vašeho dítěte, snažte se o co největší samostatnost u plnění jednoduchých činností a praktických dovedností. Jednotlivé úkoly můžete buď posílat na mail paní učitelce, popř. přinést do školičky, až se budeme opět setkávat.

Přejeme hodně zdaru při domácím vyučování a hlavně zdraví.

Pro zkrácení dlouhé chvíle zasíláme odkaz na videa a pohádky z "jarní covidové vlny"

 

Zvládli jsem to na jaře, zvládneme to znovu !!!

 

   

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)